ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda