ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited