โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561

02/05/2018      จำนวนผู้เข้าชม 1183 คน

“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ

หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา

เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่

เรียนรู้การเงินเริ่มต้นการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย

สร้างทุนทางปัญญาต่อยอดต้นกล้าความดี บ่มเพาะความดีแก่เยาวชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนธนาคารกรุงไทย

ชมบ้านสวนพอเพียงและเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชมนิทรรศการ “ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” และโครงการสนองแนวพระราชดำริที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์

เรียนรู้กล้วยไม้ทรงคุณค่านานาพันธุ์และไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามแปลกตาในเรือนกล้วยไม้และเรือนไม้ดอก

เรียนรู้ความน่ารักของผีเสื้อและแมลง สิ่งมีชีวิตแสนสวยและมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมที่อาคารโลกแมลง

รวมทั้งความหลากหลายของพรรณไม้ในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนพืชไร้ดิน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สวนสมุนไพร และสถาปัตยกรรมจากนานาชาติ จำนวน 22 ประเทศ

Download >> http://www.royalparkrajapruek.org/Download


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited