สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาค

05/07/2018      จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันครอบคลุม 18 จังหวัด 1,930 กลุ่มบ้าน ประชากรได้รับประโยชน์ 640,916 ราย และยังมีพื้นที่ดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 468 ไร่ ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง

 

​            การจัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”ในครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการในการดำเนินงานเข้าร่วมงานและแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบนิทรรศการและจัดในส่วนงานด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายและแสดงผลผลิตเกษตรกรบนพื้นที่สูง อาทิ จัดบูธแสดงผลผลิตภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรพร้อมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้แผนที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน งานวิจัยเด่น : ข้าว foodbank พันธุ์พืชใหม่ ชีวภัณฑ์ ฯลฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนา การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง การเสวนา เรื่อง ผู้บริโภคพบผู้ผลิต" สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทอผ้าและปักผ้าชนเผ่า การแสดงของเยาวชนบนพื้นที่สูง ฯลฯ

 


สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited