ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 7/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการจัดซื้อวัสดุส่งเสริมการดูแลรักษาการจัดการ ผลผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้า(พื้นที่เดิม) จำนวน 1 รายการ พร้อมขนส่งเข้าพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda