ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 6/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้ (ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda