ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่มไม้ใหญ่และขุดล้อมพร้อมขนย้ายต้นไม้ จำนวน 4 รายการ (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda