ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการจัดซื้อวัสดุส่งเสริมการดูแลรักษา การจัดการผลผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้า (พื้นที่เดิม) จำนวน 1 รายการ พร้อมขนส่งเข้าพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยื

ดาวน์โหลด

สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited