ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 6/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างจจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda