พื้นที่ให้เช่า

1. อาคารนิทรรศการ 1

ขนาดพื้นที่ 1,120 ตรม.
จำนวนคน 1,800 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดการประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

2. ห้องราชพฤกษ์

ขนาดพื้นที่ 580 ตรม.
จำนวนคน 1,000 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดการประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

3. ห้องชัยพฤกษ์

ขนาดพื้นที่ 270 ตรม.
จำนวนคน 400 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดการประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

4. ห้องกัลปพฤกษ์

ขนาดพื้นที่ 270 ตรม.
จำนวนคน 400 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดการประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง

5. อาคารนิทรรศการ 2

ขนาดพื้นที่ 3,350 ตรม.
จำนวนคน 2,700 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดนิทรรศการ ออกบูทจำหน่ายสินค้า

6. ห้องทองกวาว

ขนาดพื้นที่ 1,350 ตรม.
จำนวนคน 1,500 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดนิทรรศการ ออกบูทจำหน่ายสินค้า

7. ห้องสักทอง

ขนาดพื้นที่ 1,000 ตรม.
จำนวนคน 1,200 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดนิทรรศการ ออกบูทจำหน่ายสินค้า

8. ลานราชพฤกษ์

ขนาดพื้นที่ 2,400 ตรม.
จำนวนคน 1,500 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

ห้องจัดนิทรรศการ ออกบูทจำหน่ายสินค้า

9. ลานคีตอุทยาน

ลานคีตอุทยาน

     ลานคีตอุทยาน พื้นที่จัดกิจกรรมการแสดง การบรรเลงและการขับร้องเพลงต่างๆ  ขนาดกลาง และบริเวณรอบคีตอุทยานที่มีการตกแต่งด้วยหินขนาดไม่ใหญ่นัก เพื่อใช้เป็นที่นั่งชมการแสดง ผสมกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ขนาดพื้นที่ 3,905 ตรม.
จำนวนคน 800 – 3,900 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

งานเลี้ยงสังสรรค์, จัดคอนเสิร์ต

10. เวทีวัฒนธรรม

เวทีวัฒนธรรม

     เวทีวัฒนธรรม สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงขนาดใหญ่ กอปรกับลานกว้างที่สามารถจุผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก พร้อมกับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยต้นไม้สูงที่ร่มเงา

ขนาดพื้นที่ 4,627 ตรม.
จำนวนคน 1,000 - 4,500 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

งานเลี้ยงสังสรรค์, จัดคอนเสิร์ต

11. เรือนไทย 4 ภาค

เรือนไทยสี่ภาค

     บ้านทรงไทย มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค โดยสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยสมัยก่อนและแสดงออกถึงภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีผลต่อรูปแบบเรือนไทยมีทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ คติความเชื่อและศาสนาในแต่ละภูมิภาค โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น

  • - เรือนไทยภาคเหนือ
  • - เรือนไทยภาคกลาง
  • - เรือนไทยภาคอีสาน
  • - เรือนไทยภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,200 ตรม.
จำนวนคน 200 - 400 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

บริการสปา, จัดแสดงนิทรรศการ, จัดแสดงสินค้าพื้นเมือง, จัดงานแต่งงาน

12. ลานจอดรถ P1

ขนาดพื้นที่ 13,952 ตรม.
จำนวนคน 3,000 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

รองรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีและวัฒนธรรม การจัดงานเลี้ยง การจัดแสดงสินค้า และการจัดกรรมในรูปแบบอื่นๆ

13. ลานจอดรถ P3

ขนาดพื้นที่ 11,253 ตรม.
จำนวนคน 2,400 คน
ค่าบริการ
กิจกรรมที่เหมาะสม

รองรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีและวัฒนธรรม การจัดงานเลี้ยง การจัดแสดงสินค้าและการจัดกรรมในรูปแบบอื่นๆ

สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited