20-24 ธันวาคม 2562 ร่วมเฉลิมฉลองครบ 50 ปี งานโครงการหลวง 2562

22/11/2019      จำนวนผู้เข้าชม 1944 คน

ร่วมเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง ในงานใหญ่ส่งท้ายปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่ กับ งานโครงการหลวง 2562 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 (9.00-20.00 น.) 

ชม...

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ความสำเร็จของโครงการหลวง จาก รัชกาลที่ 9 สืบสานสู่ รัชกาลที่ 10

- นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง และผลความก้าวหน้าในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง

- อาหารเครื่องดื่มหลากหลายเมนู และพักผ่อนในสวนกาแฟโครงการหลวง

- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน

 - เลือกซื้อ… ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ตรา "โครงการหลวง" และ "ดอยคำ" มากมายในงาน

..........................................................................................

 ถอดบทเรียน 50 ปี ในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสานรักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง

22-24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda