สวนนานาชาติ (International Garden)

  • 09/12/2015
  • จำนวนผู้ชม 2,481 คน
สวนนานาประเทศหลากหลายเอกลักษณ์ ทั้ง 24 สวน
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda