แมสคอท

 • 20160707-577ddee5d2559.jpg

  ดินฉ่ำ | แข็งแรง ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มอบแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกคน

  แมสคอทปี 2554

 • 20160707-577ddeb145411.jpg

  ไออุ่น | มีเสน่ห์ร้อนแรงแต่อบอุ่น มีความเป็นผู้นำ ดูแลทุกคนอย่างตรงต่อเวลา สม่ำเสมอ นำพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ทุกวัน

  แมสคอทปี 2554

 • 20160707-577dde89bb555.jpg

  ลมบิน | ขยัน ว่องไว ขี้เล่น สนุกสนาน พัดพาความสุขให้ทุกคน หมุนใบพัดเพื่อสร้างพลังงานกล และไฟฟ้า

  แมสคอทปี 2554

 • 20160707-577dde55ca851.jpg

  น้ำใส | อ่อนโยน ใจเย็น โอบอ้อมอารี สร้างความสดชื่น และอุดมสมบูรณ์เป็นคู่หูกับ "ดินฉ่ำ" รับหน้าที่ทำให้พืชพรรณเจริญงอกงาม

  แมสคอทปี 2554

 • 20160707-577ddefbac3c5.jpg

  น้องคูน | เติบโต สดใส ร่างเริง เปี่ยมไปด้วยพลัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ คือ New Generation ที่มีมุมมองที่ดี ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักเกษตรกรรม รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

  แมสคอทปี 2554

 • มูลนิธิโครงการหลวง
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เครือเจริญโภคภัณฑ์
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  gistda
  ธนาคารกรุงไทย