แสงแห่งพระราชปณิธาน ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า

  • 16/06/2020
  • จำนวนผู้ชม 151 คน

แสงแห่งพระราชปณิธาน ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า

          ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นวันมหามงคลของชาติและนำมาซึ่งความปลื้มปีติของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งแผ่นดินไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศ สมบูรณ์ตามขัตติยโบราณราชประเพณีและทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ

 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

 

          พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมิได้เพิ่งเริ่มหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ หากแต่พระองค์ทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอด ทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ในหลายด้านตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรวิชญา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ มูลนิธิกาญจนบารมี ฯลฯ

         พระองค์ทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงวางรากฐานไว้ให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์ ตลอดจนทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

        ปัจจุบัน ทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาโรคระบาด COVID-๑๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกร ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงในชุมชนที่แออัด

          นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-๑๙ พร้อมทั้งให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และได้พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ให้แก่ ๒๐ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อโควิด-๑๙ พร้อมต่อยอดสู่การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอื่นได้ รวมถึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ และรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยต่อไป

          สำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ซุ้มเทวดา (ลานราษฎร์รักบาท) และ ศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน (ห้องสมุด) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒.  (๒๕๖๓).  (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.facebook.com/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-พุทธศักราช๒๕๖๒-536077073542486/?epa=SEARCH_BOX. [๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓].

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda