นิทรรศการ ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน

  • 30/06/2020
  • จำนวนผู้ชม 211 คน

นิทรรศการ ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการหนึ่งในด้านที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญคือด้านการศึกษา การศึกษาที่ดีและการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนั้น สามารถทำให้เกิดการพัฒนาทั้งกับตัวบุคคลและกับประเทศชาติ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในประเทศไทย จึงได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในนิทรรศการที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยและมุ่งให้ความสำคัญต่อการศึกษาสู่พระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งพื้นที่จัดนิทรรศการดังนี้

โซนที่ 1 “ความรู้คือรากฐาน” แสดงถึงจุดเริ่มต้นแห่งการเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาของครูแห่งแผ่นดินทั้งสองพระองค์ ด้วยทรงตระหนักดีว่าความรู้นั้นเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่ต้องหยั่งลึกอย่างมั่นคง เช่นเดียวกับการสร้างคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติให้เจริญ ภายในนิทรรศการจัดแสดงวัตถุจำลองที่เป็นดั่งตัวแทนของความรู้และการศึกษาด้านต่าง ๆ นำมาเล่าเรื่องราวผ่านตู้จัดแสดง

โซนที่ 2 “ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา” สื่อถึงการรดน้ำ พรวนดิน และการดูแลรักษาต้นไม้แห่งปัญญาทั่วประเทศที่มหาราชาผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและมหาราชินีผู้ทรงเป็นครูผู้สรรค์สร้างงานศิลป์แห่งแผ่นดินทรงมอบแด่เหล่าราษฎรโดยเล่าเรื่องราวผ่านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พร้อมฟังพระสุรเสียงจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

โซนที่ 3 “ผลิดอกผลความยั่งยืน” จากเมล็ดพันธุ์ที่ทรงปลูกและดูแลได้ผลิดอกออกผลแห่งความสำเร็จเป็นครูผู้มีหัวใจแห่งผู้ให้ทั่วประเทศ โดยการนำเสนอเรื่องราวจากครูต้นแบบในโครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ที่ร่วมเดินตามรอยพระบาทน้อมนำปรัชญาของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพของครูเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่แม่แม่พิมพ์ของชาติต่อไป

โซนที่ 4 “พระบารมีเพื่อปวงประชา” นำเสนอหลักแนวคิดสำคัญในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เรียบง่ายคมคาย ลึกซึ้ง และเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถน้อมนำพระราชปณิธานและหลักแนวคิดที่เปรียบเสมือนห้วงวิชาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปสานต่อแนวคิดและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

โซนที่ 5 “มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมสร้างสังคมให้เกิดพลังปัญญาตามรอยพระบาทยาตรา” บอกเล่าความเป็นมากว่า 135 ปี แห่งการมุ่งมั่นพัฒนาของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ได้จัดแสดงภาพประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทั้งยังความตระหนักรู้ และให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ได้อาศัยความร่มเย็นโดยเสมอมา

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda