โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) EP.4

  • 23/02/2021
  • จำนวนผู้ชม 6 คน

โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) EP.4

มาถึง EP. สุดท้ายกันแล้วนะ ดังที่ได้กล่าวถึงโครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นอกจากจะได้สนับสนุนและขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงแล้วนั้น ทางสถาบันฯ ยังได้เข้ามาขยายผลให้กับทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยได้มีการจัดแสดงพันธุ์พืชที่อยู่ภายใต้หลักการของโครงการอาหารชุมชน (Food Bank) ทั้งที่เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพรผ่านฐานการเรียนรู้ บริเวณพื้นที่สวน  “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง”

สำหรับ "ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นี้ มีความคล้ายคลึงกับพื้นที่ป่าธรรมชาติ คือ มีทั้งบริเวณเนินเขา ร่องน้ำ ที่ราบลุ่มและบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อการเรียนรู้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า โดยวิธีการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนการให้องค์ความรู้ในเรื่องการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และที่สำคัญยังมีจุดเรียนรู้ป่ากินได้ ด้วยการปลูกต้นไม้ ที่ใช้เป็นอาหาร ทานได้ทั้ง..ลำต้น ใบ ดอก ผล หน่อ หัวใต้ดิน ซึ่งจะทำให้มีอาหาร และสมุนไพรในธรรมชาติ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้มีกิน มีใช้ ได้อย่างยั่งยืน และยิ่งในช่วงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถช่วยให้เรามีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อีกด้วย

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda