วันอาเซียน

  • 04/09/2023
  • จำนวนผู้ชม 1,234 คน

“One Vision, One Identity, One Community”

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

เริ่มต้นด้วยคำขวัญของอาเซียน (ASEAN's Motto) เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็น“วันอาเซียน” วันนี้เราจึงมีองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมาฝากกันค่ะ 

วันอาเซียน ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ภายในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังสราญรมย์ ที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยผู้นำจาก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศ ในปัจจุบัน ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียน คือการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558

โดยแบ่งเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่

• ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก

ทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน วงกลมที่อยู่รอบรวงข้าว แสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวและความสมานฉันท์ของอาเซียน

สีของตราสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

สีน้ำเงิน  หมายถึง สันติภาพและความมั่นคงมีเสถียรภาพ

สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.asean2019.go.th/th/abouts/birth-of-asean/

http://www.asean-info.com/index.html

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย