"หญ้าแฝก" ศาสตร์พระราชาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

  • 03/04/2024
  • จำนวนผู้ชม 34 คน

"หญ้าแฝก" ศาสตร์พระราชาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

ฤดูแล้ง  "หญ้าแฝก" ช่วยเกษตรกรได้อย่างไร ?

จากสภาพปัญหาความเสี่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ละบางพื้นที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง จึงได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินให้น้อยลง ป้องกันดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลันได้ในระดับหนึ่ง

 ในช่วงแล้ง ฤดูร้อน ปริมาณน้ำฝนน้อย สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้งเมื่อฤดูแล้งของแต่ละปีมาถึง การปลูกหญ้าแฝกเก็บรักษาความชื้น  เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดี ที่จะช่วยให้พืชพ้นภัยแล้งนี้ไปได้ โดยเฉพาะไม้ผล หรือไม้ยืนต้น โดยหลักการคือการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวล้อมรอบรัศมีโคนต้นไม้ 1.5-2 เมตรโดยประมาณ สามารถช่วยกักเก็บน้ำ ความชุ่มชื้นไว้ในดินบริเวณรอบทรงพุ่มต้นไม้ นอกจากจะรักษาความชุ่มชื้นไว้ไม่ให้เป็นอันตรายกับรากพืช แล้วยังช่วยดักตะกอนดิน ปริมาณปุ๋ย แร่ธาตุอาหารบำรุงดินไว้ให้กับต้นพืช เพิ่มอินทรียวัตถุได้ถึง 35-40%

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริมักเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยเฉพาะในการลดปัญหาเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมและการลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย