ศาสตร์พระราชา : เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 

  • 13/05/2024
  • จำนวนผู้ชม 103 คน

ศาสตร์พระราชา : เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เราได้เริ่มต้นฤดูทำนาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการพันธุ์ข้าวมงคล ในปีนี้ด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันนี้ราชพฤกษ์ สคูลเราจึงมีหนึ่งในศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับการทำนาของเกษตรกรไทยมาฝากทุกท่านกันค่ะ
.........................................................
เริ่มต้นฤดูกาลทำนาที่ดี เริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
.........................................................

“…ข้าพเจ้าลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่มิใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยข้าวพันธุ์ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ.2504 ครั้งที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวใช้พื้นที่วังสวนจิตรลดาทำแปลงนา และนำพันธุ์ข้าวต่างๆ มาปลูกทดลอง ศึกษา โดยในครั้งแรกพระองค์ทรงขับรถไถนา เตรียมแปลง หว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง ซึ่งปัจจุบันแปลงนาข้าวทดลอง เป็นแปลงปลูกข้าวพันธุ์ดี พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ที่ใช้ส่งเสริมและแจกจ่ายให้เกษตรกร ประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

แปลงนาทดลอง ณ สวนจิตรลดา เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในการใช้พื้นที่พัฒนา คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี รวมถึงวิธีปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนการจัดการพื้นที่หลังการปลูกข้าว เช่นการทดลองปลูกพืชเพื่อการปรับปรุงดิน เป็นต้น

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย