วังสวนจิตรลดา วังแห่งการทดลอง

  • 12/05/2020
  • จำนวนผู้ชม 503 คน

วังสวนจิตรลดา วังแห่งการทดลอง

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ในทุกภูมิภาคและทรงทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรของพระองค์ ทรงจัดตั้งโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาขึ้น ภายในเขตพระราชฐานที่ประทับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อทำการศึกษา ทดลอง และวิจัยทางด้านเกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาให้พสกนิกรของพระองค์ และเป็นโครงการตัวอย่างที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม

การดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบคือ ๑. โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน เช่น ป่าสาธิต นาข้าวทดลอง และการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล เป็นต้น 2. โครงการแบบกึ่งธุรกิจ เป็นการศึกษาทดลองการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายโดยไม่แข่งขันทางธุรกิจ รายได้ที่ได้รับจะนำมาพัฒนาโครงการฯ ต่อไป เช่น โรงงานโคนม โรงสีข้าวตัวอย่าง และโรงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมีทั้งนมยูเอชที นมอัดเม็ด น้ำผึ้ง และอื่นๆ

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 มีทั้งคณะบุคคลสำคัญ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นจำนวนมาก โดยนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ภายในโซนทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 1499) ทดลองงานการแก้ไข ณ นิทรรศการ “บัวบาทยาตรา” อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda