สวนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  • 27/11/2015
  • จำนวนผู้ชม 1,434 คน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดแสดงโครงการ "สร้างทุนทางปัญญา ต่อยอดต้นกล้าความดี" บ่มเพาะความดีแก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังของชาติตาม แนววิถีทางของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของธนาคารกรุงไทยฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda