สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์

  • 27/11/2015
  • จำนวนผู้ชม 1,466 คน

เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดเป็นสวนที่นำเสนอเกี่ยวกับนิทรรศการ "ตามรอยใต้เบื้อง พระยุคลบาท" และโครงการสนองแนวพระราชดำริของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น โครงการศึกษา และได้ทดลองการทำฟาร์มเล้ี้ยงกุ้งกุลาดำที่เป็นมิิตรต่อนาข้าว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  7 อาชีพ 7 รายได้ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการส่งเสริมอาชีพในโครงการหมู่บ้าน สหกรณ์ตามพระราชดำริ

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda