สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  • 27/11/2015
  • จำนวนผู้ชม 1,365 คน

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดแสดงศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแห่งแรก และแห่งเดียวของภาคเหนือ โดยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนิเวศ วิทยาและพรรณไม้ของป่าชายเลนและด้านหลังจำลองป่าชายเลนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาลักษณะของพรรณไม้ที่เจริญเติบโตในป่าชายเลน และการสาธิตน้ำขึ้น -น้ำลง
 

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda