สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • 01/01/1970
  • จำนวนผู้ชม 3,558 คน

จัดแสดง "บ้านสวนพอเพียง" ที่นำเสนอความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่มีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ ได้น้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติต่อลูกค้าเกษตรกร จนเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและองค์ความรู้ด้านการจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda