หางเปีย

  • วันที่อัพเดทล่าสุด : 05/09/2017
ชื่อไทย : หางเปีย
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Elegant Dendrobium
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxystophyllum carnosum Blume
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :

ใบ :

ใบแบนคล้ายมีด กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 

ดอก :

ผล :

ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ตุลาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :
สภาพทางนิเวศวิทยา :
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/denconcinnum.htm [๑] สลิล    สิทธิสัจจธรรม และเพรช   ตรีเพ็ชร.๒๕๕๒. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย ๒. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.   กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่อยู่ :
Zone B : สวนกล้วยไม้
หมายเหตุ :
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda