ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากาแฟอราบิก้าโครงการหลวงเพื่อสุขภาพ (สำนักวิจัย)

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda