ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda