ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคืการมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
berly jucker public company limited
gistda