ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคร้ายแรงและโลหะหนักในผลผลิตและน้ำที่ใช้ในโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย