อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

07/06/2023      จำนวนผู้เข้าชม 648 คน

ตระการพรรณพฤกษา แหล่งล้ำค่าแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

Fascinating Flora, An Oasis of Learning, Toward Sustainable Tourism

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapreuk) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2570 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด จึงได้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน อาทิ กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ ปั่นจักรยานชมสวน นั่งรถไฟฟ้า ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย การนำพรรณไม้ที่รื้อถอนมาทำปุ๋ยหมักและการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมาย Net zero emissions ของประเทศต่อไป

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เปิดให้ชมสวนตลอด 365 วัน เวลา 08.00-18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 053-114110-2

 


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย