"มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน"

31/08/2022      จำนวนผู้เข้าชม 1526 คน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี พ.ศ. 2570 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ยึดหลักการปล่อยคาร์บอนจนเป็นกลาง ด้วยวิธีการ…

“ลด”การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก ด้วยการปั่นจักรยานชมสวน นั่งรถไฟฟ้า

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการเกิดขยะ ด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เพิ่มปริมาณการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการนำเศษไม้ดอกไม้ไม้ประดับที่เกิดจากการรื้อถอน มาทำเป็นปุ๋ยหมัก และนำมาใช้บำรุงดิน

เพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียว

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

มุ่งสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมาย Net zero emissions ในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ คู่ธรรมชาติ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมความงดงามของไม้ดอกนานาพรรณ บรรยากาศเย็นสบาย ท่ามกลางต้นไม้ใบหญ้าสีเขียว ท่องเที่ยวแบบวิถี Low Carbon เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม

 


มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
gistda
ธนาคารกรุงไทย